Warunki sprzedaży

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA
1.1W tej umowie użyte terminy mają następujące znaczenie, chyba że z kontekstu wynika inaczej: „Umowa” niniejsze Warunki i warunki odpowiedniego Zamówienia, które zostało zaakceptowane przez Dostawcę, „Klient” klient Dostawcy; „Ustawodawstwo w zakresie ochrony danych” (i), chyba że RODO nie będzie już bezpośrednio stosowane w Wielkiej Brytanii, ogólne rozporządzenie o ochronie danych ((UE) 2016/679) oraz wszelkie krajowe przepisy wykonawcze i wykonawcze oraz przepisy wtórne, z późniejszymi zmianami lub aktualizowane od czasu do czasu w Wielkiej Brytanii, a następnie (ii) wszelkie przepisy będące następcą RODO lub Ustawy o ochronie danych z 1998 r .; „Odpowiedzialność” ma znaczenie nadane w Punkcie 6.6.2; „Zamów” żądanie Klienta skierowane do Dostawcy na dostawę określonych produktów; Klient lub Dostawca „Strony”; „Płatność” ma znaczenie nadane mu w Punkcie 4.1; „Cena” cena do zapłacenia Dostawcy przez Klienta za dostawę przez Dostawcę Produktów, jak określono w pisemnym opublikowanym cenniku Dostawcy lub w inny sposób uzgodniony przez Dostawcę na piśmie; „Produkty” wszelkie produkty Dostawcy dostarczone lub które mają być dostarczone Klientowi przez Dostawcę zgodnie z niniejszą Umową; „Supplier” Penguins BM Ltd, spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 12577820 z siedzibą w Londynie 337 Althlon Road, Wembley,, ; „Dzień roboczy” każdy dzień inny niż (i) sobota, (ii) niedziela lub (iii) dzień, w którym banki rozliczeniowe nie są fizycznie otwarte dla prowadzenia działalności w Londynie;
1.2 odniesienia do „Klauzul” oznaczają klauzule niniejszych Warunków;
1.3 Nagłówki warunków nie wpływają na interpretację tych warunków.
1.4 Odniesienie do jednej płci obejmuje wszystkie inne płci. Słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą, a w liczbie mnogiej - w liczbie pojedynczej.
1.5 odniesienia do „obejmuje” lub „w tym” lub podobne słowa lub wyrażenia mają znaczenie bez ograniczeń
1.6 odniesienia do jakiejkolwiek ustawy lub przepisu ustawowego obejmują wszelkie przepisy podrzędne wydane na ich podstawie, wszelkie przepisy, które zostały zmienione lub ponownie wprowadzone (z modyfikacjami lub bez) oraz wszelkie przepisy, które następnie je zastępują lub ponownie wprowadzają w życie (z lub bez modyfikacji); i
1.7 odniesienia do „pisemnego” lub „pisemnego” (z wyjątkiem wysyłania zawiadomienia zgodnie z punktem 11) obejmują również formę elektroniczną.

2 UMOWA
2.1 Warunki niniejszej Umowy mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich warunków przedłożonych, zaproponowanych lub określonych przez Klienta. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do dostaw wszystkich Produktów przez Dostawcę. Złożenie przez Klienta jakiejkolwiek instrukcji dostawy lub przyjęcie przez Klienta dostawy Produktów jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją przez Klienta niniejszych Warunków.
2.2 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, niniejsza Umowa (wraz z wszelkimi dokumentami w niej przywołanymi) będzie obowiązywać z całkowitym wyłączeniem wszelkich innych umów, porozumień lub ustaleń jakiegokolwiek rodzaju między Stronami niniejszej Umowy poprzedzających datę zawarcia niniejszej Umowy iw jakikolwiek sposób odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy oraz z wyłączeniem wszelkich oświadczeń, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem jakichkolwiek oszukańczych wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd co do podstawowej kwestii. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości, że nie zawarła niniejszej Umowy w oparciu o jakiekolwiek oświadczenie, które nie jest wyraźnie włączone do niniejszej Umowy.
2.3 Niniejsza Umowa (wraz z wszelkimi przywołanymi w niej dokumentami) stanowi całość porozumienia i porozumienia Stron w zakresie jej przedmiotu i nie ma żadnych postanowień, warunków, warunków ani zobowiązań ustnych lub pisemnych, wyraźnych lub dorozumianych, innych niż zawarte lub przywołane w niniejszym dokumencie.
2.4 Pomiary w broszurach lub materiałach Dostawcy są przybliżone, aby dać ogólne wyobrażenie o rozmiarze i wymiarach. Producent może wprowadzić uzasadnione zmiany w Produktach. Wszelkie próbki, rysunki, materiały opisowe lub reklamy produkowane przez Supplier oraz wszelkie opisy lub ilustracje zawarte w katalogach lub broszurach Dostawcy są tworzone wyłącznie w celu przybliżenia przedstawionych w nich Produktów. Nie stanowią części Umowy ani nie mają mocy umownej.
2.5 Każda wycena lub kosztorys dokonany przez Penguins BM Ltd lub w jego imieniu, na piśmie i / lub ustnie, stanowi zaproszenie wyłącznie dla Kupującego do złożenia oferty. Oferta jest ważna tylko przez 30 dni, a ceny podane w każdej wycenie lub wycenie mogą ulec zmianie
2.7 Zamówienie stanowi złożoną przez Klienta ofertę zakupu Produktów zgodnie z niniejszymi Warunkami. O ile Dostawca nie wskaże innego sposobu odbioru, niniejsza Umowa zostanie utworzona prawnie, a Strony będą prawnie związane, gdy Dostawca jednoznacznie przekaże swoją zgodę na Zamówienie Klienta, w którym momencie i w którym dniu Umowa zacznie obowiązywać. Każda oferta ze strony Dostawcy jest zaproszeniem do leczenia i nie może zostać zaakceptowana przez Zamówienie Klienta.
2.8 Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, że wszystkie dostarczone przez niego informacje są kompletne i dokładne. Klient zapewnia, że Zamówienie i poszczególne Produkty spełniają jego szczególne wymagania.
2.9 Gdy umowa stanie się prawnie wiążąca, wszelkie jej anulowanie podlega wyłącznemu uznaniu drugiej Strony za pisemną zgodą.
2.10 Każde Zamówienie stanowi odrębną umowę. W tym samym czasie co niniejsza Umowa może obowiązywać więcej niż jedna umowa między Stronami.

3 DOSTAWA I RYZYKO
3.1 W zamian za zapłatę Ceny i wszelkie inne kwoty należne od Klienta na podstawie niniejszej Umowy, Dostawca dostarczy Klientowi Produkty, o których mowa w Zamówieniu.
3.2 Dostawca oczekuje, że większość Zamówień dostarczy w ciągu około dwóch Dni Roboczych od daty otrzymania Zamówienia, ale czas nie będzie miał znaczenia. Dostawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dotrzymać wszelkich ram czasowych wyraźnie uzgodnionych przez Dostawcę i rozsądnych instrukcji dostawy Klienta. Jakiekolwiek ramy czasowe dostawy w poprzedniej umowie nie będą wskazywać ram czasowych dla dostaw w niniejszej umowie. Nie może zagwarantować dostawy w tych ramach czasowych i nie przyjmiemy odpowiedzialności, jeśli Twoje zamówienie zostanie dostarczone poza 3-5 dniowymi ramami czasowymi.
3.2.1 Większość zamówień jest realizowana przez firmy zewnętrzne. W związku u tym bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenie bądź nie doręczenie.
3.2.2 Klient powinien w pełni ubezpieczyć Produkty w imieniu Dostawcy w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym, za ich pełną cenę od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia od momentu przejścia ryzyka na Klienta do momentu przejścia tytułu prawnego zgodnie z klauzulą 4 Na żądanie Klient przedłoży Dostawcy polisę ubezpieczeniową. Jeżeli Produkty zostaną utracone, uszkodzone lub zniszczone, Klient zatrzyma wpływy z ubezpieczenia na i na zamówienie Dostawcy w oczekiwaniu na płatność.
3.3 Dostawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia dostawy lub anulowania Zamówienia, jeśli kwota należna Dostawcy przez Klienta przekracza limit kredytowy udzielany od czasu do czasu przez Dostawcę Klientowi lub jeśli jakakolwiek płatność należna Dostawcy od Klienta nie została jeszcze dokonana.
3.4 Opakowanie będzie zgodne ze zwyczajowymi praktykami Dostawcy. Dostawca może pobierać opłaty za swój czas i materiały według normalnych stawek za opakowanie. Ponadto Dostawca może również pobierać opłaty za palety, przy czym płatność taka podlega zwrotowi po ich otrzymaniu przez Dostawcę w dobrym stanie w ciągu siedmiu dni od dostarczenia Produktów. Worki polietylenowe nie podlegają zwrotowi. Jeżeli Klient życzy sobie specjalne zamówienie dotyczące opakowania, jest to uzależnione od zgody Dostawcy i Klient zapłaci wszelkie dodatkowe koszty naliczone przez Dostawcę.
3.5 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za utylizację wszelkich odpadów powstałych z Produktów i będzie postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, regulaminami, kodeksami postępowania i licencjami wynikającymi z takiej utylizacji. Klient zwolni Dostawcę z odpowiedzialności za wszelkie straty, zobowiązania, koszty, wydatki, żądania, orzeczenia, roszczenia i grzywny wniesione w związku z naruszeniem przez Klienta niniejszego punktu 3.5.
3.6 Dopuszcza się częściową dostawę lub wykonanie. Dostawca może dostarczać Produkty w partiach. Dostawca może wystawiać Klientowi fakturę za każdą ratę.
3.7 Opóźnienie, zwłoka lub niedostarczenie jakiejkolwiek raty przez Dostawcę nie uprawnia Klienta do anulowania lub rozwiązania umowy i nie ma wpływu na pozostałą część niniejszej Umowy.
3.8 O ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, niniejsza Umowa dotyczy dostawy Produktów ex works (Incoterms 2010) do zwykłej lokalizacji Dostawcy w celu wysyłki Produktów w Wielkiej Brytanii. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między postanowieniami Incoterms 2010 a niniejszą Umową pierwszeństwo ma niniejsza Umowa.
3.9 Klient musi zapewnić odpowiedni dostęp. Dostawy będą realizowane tylko na krawężnik. Należy upewnić się, że ktoś będzie dostępny do rozładunku (osoba / osoby dostępne do podnoszenia ciężarów).
3.10 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozładunek towaru pod Adresem Dostawy. Klient musi upewnić się, że każda przesyłka zostanie rozładowana natychmiast po przybyciu pojazdu dostawczego pod Adres Dostawy.
3.11 Jeśli Klient nie jest dostępny, aby odebrać przesyłkę, możesz zostać obciążony kosztami ponownej dostawy. Klient uzgadnia termin ponownej dostawy w ciągu następnych dwóch dni roboczych, aby towar był ostatecznie dostarczony.
3.12 Jeżeli Dostawca dostarcza do lokalu wskazanego przez Klienta, Dostawca może rozładować Produkty z boku lub na zewnątrz tego miejsca lub w innym miejscu, które Dostawca uzna za stosowne. Klient zapewni odpowiednią drogę do miejsca, w którym Dostawca przewozi Produkty.
3.13 Klient może zostać poproszony o podpisanie listu przewozowego i innej dokumentacji przy odbiorze Produktów. Podpisanie takiej dokumentacji przez Klienta będzie dowodem na to, że Produkty zostały dostarczone oraz w ilościach określonych w dokumentacji. Klient powinien sprawdzić Produkty i opakowanie pod kątem wszelkich widocznych uszkodzeń i odnotować wszelkie oczywiste uszkodzenia podczas składania podpisu.
3.14 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedostarczenie Produktów w zakresie, w jakim taka awaria jest spowodowana Zdarzeniem Siły Wyższej lub niedostarczeniem Dostawcy przez Klienta odpowiednich instrukcji dostawy, jakichkolwiek innych instrukcji, które są istotne dla dostawy Produktów lub odpowiedni dostęp do lokalu wskazanego przez Klienta w celu dostawy.
3.15 Jeżeli dziesięć dni roboczych po dniu, w którym Dostawca powiadomił Klienta, że Produkty są gotowe do dostawy, Klient nie przyjął lub nie przyjął ich dostawy, Dostawca może odsprzedać lub w inny sposób zbyć część lub całość Produktów i po odjęciu rozsądnego przechowywania i koszty sprzedaży, obciążą Klienta wszelkimi niedoborami poniżej ceny Produktów.
3.16 Wszelkie ryzyko związane z Produktami przechodzi na Klienta w momencie dostawy, pod warunkiem, że dostawa jest opóźniona z powodu naruszenia przez Klienta

4 TYTUŁ
4.1 Bez względu na dostawę, tytuł i własność Produktów nie przechodzą na Klienta, dopóki Dostawca nie otrzyma w całości (w rozliczonych środkach) wszystkich kwot należnych mu z tytułu:
4.1.1 Produkty; i
4.1.2 wszystkie inne kwoty, które są lub staną się należne Dostawcy od Klienta z jakiegokolwiek tytułu; ("Zapłata").
4.2 Do czasu Płatności Klient:
4.2.1 przetrzymywać Produkty na zasadzie powiernictwa jako poręczyciel dla Dostawcy;
4.2.2 utrzymywać Produkty w dobrym, nadającym się do sprzedaży stanie;
4.2.3 prowadzić aktualną listę lokalizacji własności Dostawcy i przedstawiać ją Dostawcy na żądanie;
4.2.4 niezwłocznie powiadomi Dostawcę, jeśli stanie się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 8.2;
4.2.5 przekazywać Dostawcy takie informacje dotyczące Produktów, jakich Dostawca może wymagać od czasu do czasu;
4.2.6 nie niszczyć, nie niszczyć ani nie zasłaniać żadnych znaków identyfikacyjnych ani opakowań na Produktach lub związanych z nimi; i
4.2.7 przechowywać Produkty oddzielnie od innych towarów lub w jakikolwiek inny sposób, aby były łatwo dostępne możliwe do zidentyfikowania jako własność Dostawcy.
4.3 Klient może odsprzedać Produkty przed dokonaniem płatności wyłącznie na następujących warunkach:
4.3.1 każda sprzedaż zostanie dokonana w ramach zwykłej działalności Klienta po pełnej wartości rynkowej;
4.3.2 każda taka sprzedaż będzie sprzedażą własności Dostawcy we własnym imieniu, a Klient będzie działał jako zleceniodawca (a nie jako agent) podczas dokonywania takiej sprzedaży; i
4.3.3 Klient nadal ponosi odpowiedzialność za zapłatę pełnej wartości Płatności. Jeśli Dostawca tego zażąda, Klient upoważni takiego kupującego będącego osobą trzecią do zapłacenia Dostawcy podobnej części kwoty należnej Klientowi z tytułu sprzedanych Produktów i sceduje na Dostawcę taką część długu należnego Klientowi przez osobę trzecią.
4.4 Dostawca może w dowolnym momencie, do momentu przejścia tytułu prawnego na mocy niniejszego punktu 4, bez powiadomienia odzyskać posiadanie Produktów, które są własnością Dostawcy. Dostawca może również zażądać od Klienta na koszt Klienta, w ciągu trzech dni od żądania Dostawcy, dostarczenia Dostawcy lub udostępnienia Dostawcy do odbioru z jednego dostępnego punktu odbioru, ponieważ Dostawca wymaga wszystkich Produktów, które są własnością Dostawcy. Klient niniejszym udziela Dostawcy i jego agentom, personelowi, kierownictwu, pracownikom i wykonawcom nieodwołalnej licencji na wejście w tym celu do wszelkich pomieszczeń zajmowanych przez lub będących własnością lub posiadanych przez Klienta lub klienta Klienta. Klient zwalnia Dostawcę od wszelkich roszczeń, strat, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków wynikających z wykonywania jego praw wynikających z niniejszego punktu 4.4.
4.5 Jeśli zanim tytuł własności do Produktów przejdzie na Klienta, Klient stanie się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 8.2, wówczas, bez ograniczania jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych, jakie może przysługiwać Dostawcy, Klientowi przysługuje prawo do odsprzedaży Produktów lub ich zwykłego używania jej działalność natychmiast kończy się. Dostawca może odzyskać płatność za Produkty bez względu na fakt, że własność jakichkolwiek Produktów nie przeszła na Dostawcę.
4.6 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, bez względu na wynik, prawa Dostawcy zawarte w niniejszym Punkcie 4 pozostają w mocy.

5 GWARANCJA
5.1 Z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego punktu 5, Dostawca gwarantuje, że w momencie dostawy dostarczone Produkty:
5.1.1 będzie w przybliżeniu odpowiadać kwocie podanej w Zamówieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Produkty są dostarczane w częściach, w którym to przypadku zastosowanie ma klauzula 5.2 (chociaż Klient zapłaci za dokładną ilość faktycznie dostarczoną); i
5.1.2 jest wolny od wszelkich materialnych wad produkcyjnych, tak aby był zgodny z wszelkimi standardami branżowymi oczekiwanymi przez Dostawcę w opisie Produktów objętych Zamówieniem. Niniejsza Umowa nie wymaga dostawy określonego gatunku Produktu ani określonej grzywny lub specjalnych tolerancji, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy.
5.2 Jeżeli Dostawca dostarczy mniejszą ilość niż podano w Zamówieniu, Dostawca będzie miał możliwość, jako wyłączne prawa i środki zaradcze Klienta, niezwłocznego dostarczenia Klientowi odpowiedniej ilości Produktów w celu uzupełnienia niedoboru. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki w dostawie, chyba że Klient poinformuje Dostawcę na piśmie ze wszystkimi szczegółami o brakach w ciągu dwóch Dni Roboczych od dnia, w którym inne Produkty zostały dostarczone Klientowi.
5.3 Z zastrzeżeniem punktu 5.4, Dostawca według własnego uznania wymieni lub naprawi lub dostarczy zwrot pieniędzy lub notę kredytową za dostarczone Produkty, które nie są zgodne z gwarancją określoną w punkcie 5.1 (a wymiana może być dokładnym dopasowaniem lub czymś inne zapewniające zgodność z tą gwarancją).
5.4 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe lub uszkodzone Produkty tylko wtedy, gdy:
5.4.1 Klient powiadamia Dostawcę, że wszystkie lub niektóre Produkty nie są zgodne z gwarancją, o której mowa w punkcie 5.1, niezwłocznie po wykryciu wady lub uszkodzenia, co w każdym przypadku nastąpi w ciągu dwóch Dni roboczych od dostawy, chyba że wada lub uszkodzenie nie może zostały w uzasadniony sposób ustalone podczas kontroli przy dostawie (w takim przypadku będzie to miało miejsce w ciągu pięciu Dni Roboczych od daty wykrycia lub od dnia, w którym Klient powinien był to wykryć); w każdym przypadku określając z rozsądną szczegółowością sposób, w jaki domniemywa się, że Produkty nie są zgodne z niniejszą Umową oraz okoliczności, w których powstały;
5.4.2 Klient przekazał Dostawcy numer listu przewozowego Dostawcy oraz inne informacje i dokumenty, których Dostawca w uzasadniony sposób wymaga w tym samym czasie, co powiadomienie w Punkcie 5.4.1;
5.4.3 Klient wykazujący wystarczającą satysfakcję Dostawcy, że wada lub uszkodzenie wynikają wyłącznie z wadliwego projektu, materiałów lub wykonania Produktów Dostawcy lub jego dostawcy, a nie: (a) zużycia lub zniszczenia wynikającego z normalnego użytkowania; (b) jakiekolwiek działanie lub zaniechanie kogokolwiek później dostawa; (c) niewłaściwe użycie lub zaniedbanie Produktów, niewłaściwa lub niewystarczająca pielęgnacja lub niedbałość (w tym upuszczenie) lub nienormalne warunki użytkowania; (d) udział Produktów w jakimkolwiek wypadku lub próbie naprawy, zmiany, zmiany lub modyfikacji innej niż przez Dostawcę; lub (e) używanie Produktów niezgodnie z dobrą praktyką i instrukcjami lub zaleceniami Dostawcy;
5.4.4 Klient (jeśli zostanie o to poproszony przez Dostawcę) zwraca takie Produkty do siedziby Dostawcy na koszt Klienta;
5.4.5 Klient zapewniający przedstawicielom Dostawcy możliwość sprawdzenia, naprawy i wymiany Produktów; i
5.4.6 Klient zapłacił w całości za Produkty.
5.5 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z gwarancją określoną w punkcie 5.1 w którymkolwiek z następujących zdarzeń:
5.5.1 Klient będzie dalej korzystał z takich Produktów po uprzednim powiadomieniu zgodnie z punktem 5.4.1;
5.5.2 wada powstała z powodu niezastosowania się przez Klienta do ustnych lub pisemnych instrukcji Dostawcy dotyczących przechowywania, uruchomienia, instalacji, użytkowania i konserwacji Produktów lub (jeśli nie ma) dobrych praktyk handlowych w tym zakresie;
5.5.3 wada powstała w wyniku zastosowania przez Dostawcę wszelkich rysunków, projektów lub specyfikacji dostarczonych przez Klienta;
5.5.4 Klient zmienia lub naprawia takie Produkty bez pisemnej zgody Dostawcy;
5.5.5 wada powstała w wyniku normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania lub nieprawidłowych warunków przechowywania lub pracy; lub
5.5.6 Produkty różnią się od ich opisu lub specyfikacji w wyniku zmian wprowadzonych w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującymi wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi.
5.6 Gwarancja, o której mowa w punkcie 5, jest ograniczona do Klienta. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych przez Dostawcę na piśmie, żadna gwarancja nie jest udzielana żadnej innej osobie, niezależnie od tego, czy jest to kolejny nabywca, użytkownik lub klient, ani żadnemu podmiotowi, któremu powierzono ładunek, licencjobiorcy, cesjonariuszowi, pracownikowi, agentowi lub w inny sposób.
5.7 Jeżeli Dostawca dostarczy niewłaściwe, uszkodzone lub wadliwe Produkty lub opóźni dostawę Produktów lub nie dostarczy Produktów, Klient dołoży wszelkich starań, aby złagodzić te skutki.
5.8 W przypadku, gdy Klient złoży zamówienie na Produkty wykonane na zamówienie lub zgodnie ze specyfikacją Klienta, takie Produkty nie podlegają zwrotowi. Po złożeniu zamówienia na Produkty na zamówienie Klient nie będzie mógł anulować zamówienia i, z zastrzeżeniem punktów 5.1, 5.3 i 5.4, Klientowi nie będzie przysługiwać żaden zwrot kosztów w odniesieniu do takich Produktów.
5.9 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie, Dostawca wyłącza wszelkie warunki, gwarancje, postanowienia i zobowiązania, wyrażone lub dorozumiane w ustawie, prawie zwyczajowym lub w inny sposób, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odniesieniu do Produktów.
5.10 Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym punkcie 5, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu niezgodności Produktów z gwarancją określoną w punkcie 5.1.
5.11 Warunki dorozumiane w sekcjach od 13 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. Są wyłączone z Umowy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
5.12 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub wymienionych Produktów dostarczonych przez Dostawcę.

6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1 Niniejsza klauzula 6 ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi klauzulami i określa całą odpowiedzialność Dostawcy oraz jedyne i wyłączne środki zaradcze Klienta w odniesieniu do:
6.1.1 wykonanie, niewykonanie, domniemane wykonanie, opóźnienie w wykonaniu lub niewłaściwe wykonanie niniejszej Umowy lub jakichkolwiek towarów lub usług związanych z niniejszą Umową; lub
6.1.2 w inny sposób w związku z niniejszą Umową lub zawarciem niniejszej Umowy.
6.2 Dostawca nie wyklucza ani nie ogranicza swojej Odpowiedzialności za:
6.2.1 jego oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; lub
6.2.2 śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub zaniedbaniem jego pracowników, agentów lub podwykonawców (jeśli dotyczy); lub
6.2.3 wszelkie naruszenia niepodlegających wykluczeniu zobowiązań wynikających z prawa, dotyczących posiadania prawa do dostawy towarów; lub
6.2.4 dostawa wadliwego Produktu zgodnie z Częścią I Ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r .; lub
6.2.5 wszelkie inne zobowiązania, których nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.
6.3 Z zastrzeżeniem punktu 6.2, Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z umową, czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem ustawowego obowiązku lub w inny sposób w odniesieniu do:
6.3.1 pośrednie lub wtórne straty, szkody, koszty lub wydatki;
6.3.2 utratę faktycznych lub przewidywanych zysków;
6.3.3 utrata kontraktów;
6.3.4 utrata możliwości korzystania z pieniędzy;
6.3.5 utrata spodziewanych oszczędności;
6.3.6 utrata dochodów;
6.3.7 utrata wartości firmy;
6.3.8 utrata reputacji;
6.3.9 płatności ex gratia;
6.3.10 utrata biznesu;
6.3.11 utrata czasu pracy;
6.3.12 utrata szansy; lub
6.3.13 utraty, uszkodzenia lub uszkodzenia danych; czy takie straty były racjonalnie przewidywalne, czy też Dostawca, jego przedstawiciele lub wykonawcy byli poinformowany o możliwości poniesienia takich strat. Aby uniknąć wątpliwości, w punktach 6.3.2 do
6.3.13 mają zastosowanie niezależnie od tego, czy takie straty są bezpośrednie, pośrednie, następcze czy inne.
6.4 Z zastrzeżeniem punktu 6.2, całkowita łączna Odpowiedzialność Dostawcy będzie ograniczona do większej z następujących kwot: (a) 1000 GBP; lub (b) 110% wszystkich zapłaconych kwot i wszystkich innych kwot płatnych na podstawie niniejszej Umowy.
6.5 Klient podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zawarcia uzgodnień awaryjnych i ubezpieczenia wszelkich strat, zobowiązań, kosztów lub wydatków wynikających z opóźnienia, uszkodzenia lub niedostarczenia Produktów.
6.6 W tym punkcie 6:
6.6.1 „Naruszenie obowiązku” oznacza naruszenie któregokolwiek (i) zobowiązania wynikającego z wyraźnych lub dorozumianych warunków umowy do zachowania należytej staranności lub umiejętności w zakresie wykonywania umowy lub (ii) zwyczajowego obowiązku podjęcia rozsądny opiekować się lub wykonywać rozsądne umiejętności (ale nie jakiekolwiek bardziej rygorystyczne obowiązki); i
6.6.2 „Odpowiedzialność” oznacza odpowiedzialność wynikającą z lub za naruszenie umowy, naruszenie obowiązku, wprowadzenie w błąd, zwrot lub jakąkolwiek inną przyczynę działania związaną z niniejszą Umową lub z nią wynikającą, w tym odpowiedzialność wyraźnie przewidzianą w niniejszej Umowie lub powstałe z powodu nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy (i dla celów tej definicji, uznaje się, że wszelkie odniesienia do niniejszego „Kontraktu” obejmują wszelkie umowy dodatkowe).

7 CENA
7.1 Klient zapłaci Dostawcy Cenę i inne kwoty należne na podstawie niniejszej Umowy oraz w wymaganym terminie.
7.2 O ile Dostawca wyraźnie nie uzgodnił inaczej na piśmie:
7.2.1 Dostawca może wystawić Klientowi fakturę na Cenę (lub odpowiednią część) oraz inne kwoty należne w związku z Ceną przed dostawą Produktów; i
7.2.2 Klient zapłaci Dostawcy w całości przed dostawą Produktów.
7.3 W przypadku, gdy Dostawca wystawi Klientowi fakturę za Cenę (lub odpowiednią część) i inne kwoty należne w związku z Ceną po dostawie Produktów, a Odbiorca nie jest klientem kredytowym, któremu Dostawca zgodził się przedłużyć kredyt, Klient niezwłocznie zapłaci fakturę w całości i rozliczonymi środkami.
7.4 Płatności za wszystkie faktury będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Dostawcę. Najważniejszy jest czas na zapłatę.
7.5 W przypadku, gdy Dostawca wymaga zapłaty przed dostawą Produktów, dostawa Produktów ma miejsce pod warunkiem, że Dostawca najpierw otrzyma zaliczkę w całości rozliczonych środków.
7.6 W przypadku, gdy Dostawca wyrazi pisemną zgodę na udzielenie klientowi kredytu, o ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie i z zastrzeżeniem jakiegokolwiek limitu kredytowego, który Dostawca ma (i aktualizuje bez powiadomienia) dla Klienta od czasu do czasu, Klient zapłaci Dostawcy do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wystawiono fakturę.
7.7 Cena i wszelkie inne kwoty należne na podstawie niniejszej Umowy nie obejmują żadnego podatku od wartości dodanej ani innych ceł lub podatków od sprzedaży, importu i eksportu (jeśli dotyczy), które będą płatne dodatkowo w tym samym czasie, co zapłata Ceny i innych kwot z powodu.
7.8 Dostawca może, powiadamiając Klienta w dowolnym momencie przed dostawą, podwyższyć cenę Produktów, aby odzwierciedlić wzrost kosztów Produktów, który wynika z:
7.8.1 wszelkie czynniki pozostające poza kontrolą Dostawcy (w tym wahania kursów walut, podwyżki podatków i ceł oraz wzrost kosztów robocizny, materiałów i innych kosztów produkcji);
7.8.2 wszelkie żądania Klienta dotyczące zmiany dat dostawy, ilości lub rodzajów zamawianych Produktów; lub
7.8.3 wszelkie opóźnienia spowodowane instrukcjami Klienta lub brakiem dostarczenia Dostawcy odpowiednich lub dokładnych informacji lub instrukcji.
7.9 Klient zapłaci Dostawcy za pomocą dowolnej metody płatności rozsądnie określonej przez Dostawcę.
7.10 O ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej lub nie uzgodniono pisemnie między Stronami, płatność będzie dokonywana w walucie obowiązującej od czasu do czasu w Anglii.
7.11 Płatność uważa się za dokonaną, gdy Dostawca otrzyma w całości rozliczone środki.
7.12 Zapłata wszystkich kwot należnych Dostawcy na podstawie niniejszej Umowy zostanie dokonana przez Klienta w całości bez jakichkolwiek potrąceń, potrąceń lub potrąceń.
7.13 Jeśli Klient spóźni się z zapłatą jakiejkolwiek części jakichkolwiek kwot należnych Dostawcy na podstawie niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między Stronami, Dostawca może (bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków dostępnych mu na mocy niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej ustawy, regulacji) lub regulaminem) wykonaj jedną lub wszystkie z następujących czynności:
7.13.1 naliczać odsetki od kwoty należnej, ale niezapłaconej, według rocznej stopy procentowej określonej w sekcji 6 Ustawy z 1998 r. O opóźnionej spłacie długów handlowych (odsetek) od czasu do czasu od daty wymagalności do płatności (zarówno po, jak i przed orzeczeniem) ), takie odsetki mają być naliczane z dnia na dzień i naliczane co miesiąc; i
7.13.2 zażądać od Klienta niezwłocznego zapłacenia w całości za wszelkie kwoty, które nie są jeszcze należne Dostawcy;
7.13.3 sprzedawać lub w inny sposób pozbywać się jakichkolwiek Produktów będących przedmiotem jakiegokolwiek Zamówienia, niezależnie od tego, czy lub nie zostały do niej przeznaczone, a wpływy ze sprzedaży przeznaczają na zaległą płatność; i
7.13.4 zawiesić wykonywanie niniejszej Umowy i wszelkich innych umów między Stronami do czasu pełnej zapłaty Dostawcy.

8 OKRES I ROZWIĄZANIE
8.1 Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać, gdy stanie się prawnie wiążąca zgodnie z punktem 2.7 i, o ile nie zostanie wypowiedziana wcześniej przez którąkolwiek ze Stron, wykonując jakiekolwiek prawo do wypowiedzenia określone w niniejszej Umowie, będzie obowiązywać do późniejszego z:
8.1.1 Klient zapłacił w całości wszystkie kwoty należne w ramach niniejszej Umowy; i
8.1.2 Dostawca dostarczył wszystkie Produkty Klientowi.
8.2 Każda ze Stron może natychmiast wypowiedzieć niniejszą Umowę za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, jeżeli:
8.2.1 druga Strona w istotny sposób naruszyła którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między Stronami, której nie można naprawić; lub
8.2.2 druga Strona nie naprawi, o ile jest w stanie naprawić, istotnemu naruszeniu któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między Stronami po otrzymaniu pisemnego wezwania do usunięcia takiego naruszenia w okresie nie krótszym niż 30 dni; lub
8.2.3 druga strona zawiadamia któregokolwiek ze swoich wierzycieli, że zawiesiła lub ma zamiar zawiesić spłatę lub jeśli nie będzie w stanie spłacić swoich długów (w rozumieniu sekcji 123 ustawy o niewypłacalności z 1986 r.) Lub że zostanie wydany nakaz. podjęto decyzję o rozwiązaniu drugiej Strony lub podjęto uchwałę o likwidacji drugiej Strony lub wydano zarządzenie administracyjne lub wyznaczono zarządcę do zarządzania sprawami, działalnością i majątkiem drugiej Strony lub wyznaczono syndyka i / lub zarządcę lub syndyka w odniesieniu do całości lub części majątku lub przedsiębiorstwa drugiej Strony lub zaistnienia okoliczności uprawniających sąd lub wierzyciela do wyznaczenia syndyka lub zarządcy, syndyka lub zarządcy uprawniającego sąd do wydania postanowienia o likwidacji lub upadłości lub druga Strona podejmie lub poniesie jakiekolwiek podobne lub analogiczne działania w wyniku zadłużenia.
8.3 W każdym przypadku Dostawca może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli Klient spóźni się z płatnością o co najmniej pięć Dni Roboczych wszelkie kwoty należne na podstawie niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między Stronami.
8.4 Rozwiązanie niniejszej Umowy pozostaje bez uszczerbku dla praw nabytych lub środków zaradczych którejkolwiek ze Stron.
8.5 Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na wejście w życie lub utrzymanie w mocy jakiegokolwiek postanowienia, które w sposób wyraźny lub dorozumiany ma wejść lub pozostać w mocy w dniu lub po takim rozwiązaniu.
8.6 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu i bez ograniczania jej innych praw i środków zaradczych:
8.6.1 Dostawca zaprzestanie wykonywania niniejszej Umowy; i
8.6.2 wszystkie zaległe kwoty stają się natychmiast wymagalne, niezależnie od tego, czy zostały zafakturowane, czy nie.
8.7 Nie ograniczając swoich innych praw lub środków zaradczych, Dostawca może zawiesić dostarczanie Produktów w ramach Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między Klientem a Dostawcą, jeśli Klient stanie się przedmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 8.2 lub Dostawca ma uzasadnione przekonanie, że Klient ma zamiar stać się przedmiotem któregokolwiek z nich lub jeśli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszej Umowy w terminie płatności.

9 RACHUNEK ZWROTNY
9.1 Jeśli Dostawca zgodził się udostępnić Klientowi konto do wypłaty debetowej, Klient może od czasu do czasu zdeponować środki u Dostawcy na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę Odbiorcy, a następnie Klient będzie uprawniony do zakupu Produktów od Dostawcy poprzez pobranie wszelkich kwot stan kredytu na jego rachunku wypłat.
9.2 Po otrzymaniu takiej wpłaty dokonanej przez Klienta na jego rachunek wypłat u Dostawcy, Dostawca jest nieodwołalnie upoważniony przez Klienta do wykorzystania wszelkich środków znajdujących się na rachunku wypłat Klienta w celu zapłaty wszelkich Produktów zamówionych przez Klienta zgodnie z niniejszą Umową następującą po zdeponowanie środków na rachunku wypłat.
9.3 W przypadku, gdy Klient nie ma wystarczających środków na swoim rachunku wypłat, aby w pełni zrealizować jakiekolwiek Zamówienie na Produkty, Dostawca ma prawo odmówić przyjęcia takiego Zamówienia, chyba że i do czasu wpłacenia przez Klienta środków na rachunek wypłat wystarczających do zrealizowania Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie ma wystarczających środków na swoim rachunku wypłat, aby w pełni zrealizować Zamówienie na Produkty, a Dostawca mimo to dostarczy Produkty Klientowi, Klient niezwłocznie zapłaci zaległą i niezapłaconą kwotę w całości i rozliczonych środków.
9.4 W celu uniknięcia wątpliwości postanowienia punktu 5 mają zastosowanie do każdego Produktu zakupionego za pośrednictwem rachunku wypłat.
9.5 Każdy Klient posiadający rachunek wypłat może w dowolnym momencie zażądać, aby wszystkie kwoty znajdujące się na jego rachunku wypłat zostały zwrócone Klientowi, a Dostawca jest zobowiązany do uczynienia tego tak szybko, jak to jest praktycznie możliwe, pod warunkiem, że zawsze Dostawca jest uprawniony do potrącenia wbrew swojemu zobowiązaniu do zwrotu wszelkich takich kwot na poczet wszelkich kwot należnych i płatnych Dostawcy przez Klienta, niezależnie od ich powstania.

10 SIŁA WYŻSZA
10.1 Z wyjątkiem zobowiązań związanych z zapłatą Ceny, żadna ze Stron nie ponosi żadnej Odpowiedzialności za naruszenie, utrudnienie lub opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, które są spowodowane okolicznościami pozostającymi poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym działaniem siły wyższej lub pominięcia strony trzecie (w tym dostawcy, kurierzy, hakerzy, rządy, władze quasi-rządowe, ponadnarodowe lub lokalne), ograniczenia importu lub eksportu, powstania, zamieszki, wojna domowa, zamieszki, wojna, działania wojenne, groźba wojny, operacje wojenne, konflikty zbrojne, nałożenie sankcji, embargo, zerwanie stosunków dyplomatycznych lub podobne działania, sytuacje kryzysowe w kraju, terroryzm, skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne lub boom dźwiękowy, piractwo, aresztowania, jakikolwiek właściwy organ, blokada, strajki lub kombinacje lub lokaut robotników, epidemia, pożar, eksplozja, burza, powódź, susza, niekorzystne warunki pogodowe, utrata na morzu, trzęsienie ziemi, klęska żywiołowa, wypadek, zawalenie się konstrukcji budowlanych, awaria maszyny lub maszyny zakładowe lub komputery stron trzecich lub sprzęt lub pojazdy stron trzecich, awaria lub problemy z dostawami użyteczności publicznej (w tym ogólnie: zakłócenia lub usterki elektryczne, telekomunikacyjne, wodne, gazowe, pocztowe, kurierskie, komunikacyjne lub internetowe), brak lub opóźnienie w lub niezdolności w celu uzyskania dostaw, zapasów, magazynów, materiałów, sprzętu lub transportu („Zdarzenie siły wyższej”), niezależnie od tego, czy dane okoliczności można było przewidzieć.
10.2 Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej strony po uzyskaniu informacji o Zdarzeniu Siły Wyższej, przy czym takie zawiadomienie będzie zawierało szczegółowe informacje o okolicznościach powodujących Zdarzenie Siły Wyższej.
10.3 Wykonanie zobowiązań każdej ze Stron zostaje zawieszone na okres utrzymywania się okoliczności i Stronie tej przyznaje się przedłużenie czasu na wykonanie równe okresowi opóźnienia.
10.4 W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu 9, każda ze Stron zaakceptuje wykonanie w takim stopniu, w jakim druga Strona będzie w stanie je wykonać.
10.5 Jeśli Przypadek Siły Wyższej będzie trwał bez przerwy dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron może natychmiast wypowiedzieć niniejszą Umowę za wypowiedzeniem drugiej Strony, w którym to przypadku żadna ze Stron nie będzie ponosić żadnej Odpowiedzialności z tytułu takiego rozwiązania.
10.6 Jeżeli Dostawca zawarł umowę na dostarczenie identycznych lub podobnych produktów więcej niż jednemu klientowi i nie może w pełni wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Klienta z powodu Siły Wyższej, Dostawca może według własnego uznania zdecydować, które umowy wykona i na jakie stopień.

11 OCHRONA DANYCH
11.1 Obie strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących wymagań przepisów dotyczących ochrony danych. Niniejsza klauzula 11 stanowi uzupełnienie i nie zwalnia, nie usuwa ani nie zastępuje zobowiązań strony wynikających z przepisów o ochronie danych.
11.2 Strony przyjmują do wiadomości, że dla celów przepisów o ochronie danych klient jest administratorem danych, a dostawca przetwarzającym dane (gdzie administrator danych i podmiot przetwarzający dane mają znaczenie określone w przepisach o ochronie danych).
11.3 Bez uszczerbku dla ogólności klauzuli 11.1, Klient zapewni, że posiada wszystkie niezbędne, odpowiednie zgody i zawiadomienia, aby umożliwić zgodne z prawem przekazywanie Danych Osobowych Dostawcy na czas trwania i cele niniejszej umowy.
11.4 Bez uszczerbku dla ogólności punktu 11.1, Dostawca w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Dostawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy:
11.4.1 przetwarza te Dane Osobowe wyłącznie na podstawie pisemnych instrukcji Klienta, chyba że Dostawca jest zobowiązany do przetwarzania Danych Osobowych przez prawo któregokolwiek członka Unii Europejskiej lub przez przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do Dostawcy (Obowiązujące przepisy) . W przypadku, gdy Dostawca opiera się na przepisach prawa członka Unii Europejskiej lub prawie Unii Europejskiej jako podstawie przetwarzania Danych Osobowych, Dostawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta przed rozpoczęciem przetwarzania wymaganego przez Obowiązujące Przepisy, chyba że Obowiązujące Przepisy zabraniają Dostawca o takim powiadomieniu Klienta;
11.4.2 zapewnić, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi w celu ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem Danych Osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych Osobowych, stosownie do szkód, które mogą wyniknąć z nieuprawnionego lub niezgodne z prawem przetwarzanie lub przypadkowa utrata, zniszczenie lub uszkodzenie oraz charakter danych, które mają być chronione, biorąc pod uwagę stan rozwoju technologicznego i koszty wdrożenia wszelkich środków (środki te mogą obejmować, w stosownych przypadkach, pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, poufność, integralność, dostępność i odporność swoich systemów i usług, zapewnienie, że dostępność i dostęp do Danych Osobowych mogą zostać przywrócone w odpowiednim czasie po incydencie oraz regularna ocena i ocena skuteczności przyjętych przez nią środków technicznych i organizacyjnych) ;
11.4.3 zapewnić, że wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych i / lub je przetwarzają, są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych; i
11.4.4 nie przekazywać żadnych Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta i spełnione są następujące warunki:
(i) Klient lub Dostawca zapewnili odpowiednie zabezpieczenia w związku z przeniesieniem;
(ii) osoba, której dane dotyczą, ma egzekwowalne prawa i skuteczne środki ochrony prawnej;
(iii) Dostawca wypełni swoje zobowiązania wynikające z przepisów o ochronie danych poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony wszelkich przekazywanych danych osobowych; i
(iv) Dostawca zastosuje się do uzasadnionych instrukcji przekazanych mu z wyprzedzeniem przez Klienta w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych;
11.4.5 pomagać Klientowi, na jego koszt, w odpowiadaniu na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz w zapewnianiu zgodności z jego zobowiązaniami wynikającymi z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do bezpieczeństwa, powiadomień o naruszeniach, ocen skutków i konsultacji z organami nadzorczymi lub regulatorami ;
11.4.6 bez zbędnej zwłoki powiadomić Klienta o stwierdzeniu naruszenia Danych Osobowych;
11.4.7 na pisemne polecenie Klienta usunąć lub zwrócić Dane Osobowe i ich kopie Klientowi po rozwiązaniu umowy, chyba że Obowiązujące Prawo wymaga przechowywania Danych Osobowych; i
11.4.8 prowadzi kompletne i dokładne zapisy i informacje w celu wykazania zgodności z niniejszym punktem 11.
11.5 Klient nie wyraża zgody na wyznaczenie przez Dostawcę jakiejkolwiek strony trzeciej przetwarzającej Dane Osobowe w ramach niniejszej umowy.
11.6 Każda ze stron może w dowolnym momencie, z zachowaniem co najmniej 30-dniowego okresu wypowiedzenia, zrewidować niniejszy punkt 11, zastępując go jakimkolwiek stosownym standardowym klauzulą dotyczącą podmiotu przetwarzającego lub podobnymi warunkami stanowiącymi stronę obowiązującego systemu certyfikacji (który będzie obowiązywał, gdy zostanie zastąpiony załącznikiem) do niniejszej umowy).

12 UWAGI
12.1 Wszelkie zawiadomienia wymagane lub upoważnione do przekazywania na mocy niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i mogą być doręczane osobiście lub kurierem nocnym lub faksem zaadresowanym do odpowiedniej Strony na jej adres podany w niniejszej Umowie lub na inny adres lub numer faksu zgodnie z powiadomieniem odpowiedniej Strony drugiej w tym celu lub na adres lub numer faksu odpowiedniej Strony ostatnio znanej drugiej Stronie.
12.2 Każde powiadomienie przekazane pocztą będzie uważane za doręczone dwa dni robocze po tym, jak zostało wysłane kurierem nocnym, a każde powiadomienie przesłane w ten sposób faksem uważa się za doręczone po otrzymaniu sygnału zwrotnego od odbiorcy urządzenie, a dla potwierdzenia takiego doręczenia wystarczy udowodnić, że pismo lub faks zostały właściwie zaadresowane lub ponumerowane oraz, w zależności od przypadku, wysłane lub otrzymano sygnał zwrotny.

13 OGÓLNE
13.1 O ile Strona nie oświadczy wyraźnie na piśmie, że zrzeka się określonego uprawnienia, prawa lub środka zaradczego w konkretnym określonym przypadku, żadne zaniedbanie, opóźnienie lub zaniechanie którejkolwiek ze Stron w wykonywaniu jakichkolwiek uprawnień, praw lub środków zaradczych wynikających z niniejszej Umowy lub prawa nie będzie działać. jako zrzeczenie się takiego uprawnienia, prawa lub środka prawnego; i żadne zrzeczenie się w żadnym konkretnym przypadku nie będzie rozciągać się na jakiekolwiek inne lub późniejsze zdarzenie ani wpływać na jakiekolwiek inne lub późniejsze zdarzenie ani naruszać jakichkolwiek uprawnień, praw lub środków zaradczych w odniesieniu do niego, ani w żaden sposób nie modyfikować ani zmniejszać innych uprawnień, praw lub środków zaradczych tej Strony na mocy niniejszej Umowy lub przepisów prawa .
13.2 Jeśli jakakolwiek klauzula lub inne postanowienie niniejszej Umowy stanie się lub zostanie uznane przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność w żaden sposób nie wpłynie na żadną inną klauzulę lub postanowienie lub część jakiejkolwiek klauzuli lub postanowienia, z których wszystkie zachowują pełną moc i skuteczność.
13.3 Dostawca może w dowolnym czasie scedować, przenieść, zastawić hipotekę, obciążyć, zlecić podwykonawstwo lub w jakikolwiek inny sposób zająć się wszystkimi lub niektórymi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy.
13.4 Klient nie może cedować, przenosić, obciążać hipoteki, obciążać, zlecać podwykonawstwa, deklarować powiernictwa lub w jakikolwiek inny sposób zajmować się jakimikolwiek lub wszystkimi swoimi prawami lub zobowiązaniami wynikającymi z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.
13.5 Żadna zmiana niniejszej Umowy nie będzie skuteczna, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez strony (lub ich upoważnionych przedstawicieli).
13.6 Żadne zaniechanie lub opóźnienie ze strony strony w skorzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego przewidzianego w Umowie lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego, ani nie uniemożliwia ani nie ogranicza dalszego wykonywania tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub zaradzić. Żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie tego prawa lub środka nie może uniemożliwiać ani ograniczać dalszego wykonywania tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.
13.7 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy ani nie może być uważane za tworzące spółkę osobową, agencję lub stosunki między pracodawcą a pracownikiem między Stronami.
13.8 Osoba, która nie jest Stroną niniejszej Umowy, nie ma żadnych praw do egzekwowania któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy na mocy jakichkolwiek przepisów. Niniejsza Umowa i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Strony nieodwołalnie uzgadniają, że sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wniesionych przez Klienta wynikających z niniejszej Umowy lub jej przedmiotu lub formy (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych).